Ανακοίνωση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου

Αγαπητές(οι)

Υπενθυμίζουμε στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ότι με βάση την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’  αριθ. 190/29.7.2021 έκτακτη συνεδρίασή της αλλά και την ισχύουσα ΚΥΑ 94102/Ζ1/29.07.2021 (ΦΕΚ 3483/30.07.2021 τ. Β’ Y.A.), η επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για τα προγράμματα σπουδών α’ και β’  κύκλου, δύναται να διεξαχθεί και με την εξ αποστάσεως μέθοδο. Η τελική απόφαση όμως ανήκει στα τμήματα, με βάση την ισχύουσα ΚΥΑ.

Στον ιστότοπο www.upnet.gr/exams έχουν αναρτηθεί όλα τα σενάρια εξέτασης όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την σύγκλητο, καθώς και Οδηγίες Χρήσης και Βίντεο των διαθέσιμων εργαλείων (Zoom, MS Teams, Exams).

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου θα λειτουργεί υπηρεσία helpdesk στον τηλεφωνικό αριθμό 2610997777 καθώς και ηλεκτρονικά στο e-mail so@upatras.gr. ”

Καλή εξεταστική!

O Πρύτανης
Χρήστος Ι. Μπούρας