Ανάρτηση εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π., καθώς και του αναπληρωτή του, στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών

εκλογικός κατάλογος μελών ΕΕΠ