Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Αποτύπωση δικτύων Πανεπιστημίου Πατρών σε σύστημα GIS»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Αποτύπωση δικτύων Πανεπιστημίου Πατρών σε σύστημα GIS» (αριθ. διακ. 35/21) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 23η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00.

ΑΔΑΜ_Διακήρυξη_35.21_ Αποτύπωση Δικτύων ΠΠ σε GIS

ΑΔΑ_Περίληψη_35.21_ Αποτύπωση Δικτύων ΠΠ σε GIS

espd-request-v2