Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την “Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Υλικά Γενικής Χρήσης – Υαλικά – Πλαστικά) για το έτος 2022”

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Κάτω των Ορίων για την “Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Υλικά Γενικής Χρήσης – Υαλικά – Πλαστικά) για το έτος 2022” (αριθ. διακ. 9/22) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00.

9.22 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – signed – ΑΔΑΜ

9.22 ΠΕΡΙΛΗΨΗ – signed – ΑΔΑ

Ε.Ε.Ε.Σ. – signed