Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών για χρονικό διάστημα από 01/12/2022 έως 31/12/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών για χρονικό διάστημα από 01/12/2022 έως 31/12/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2022-OJS171-483950-el-ts_signed ΑΔΑΜ

21.22 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Πετρέλαιο)_Signed ΑΔΑ

ΑΔΑΜ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21.22 (Προμήθεια Πετρελαίου)

espd-request-v2_signed