Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Είδη Γενικής Χρήσης – Υαλικά – Πλαστικά) για το έτος 2024»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Είδη Γενικής Χρήσης – Υαλικά – Πλαστικά) για το έτος 2024» (Αρ. Διακήρυξης 18/24) / Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024 και ώρα 20:00 | Ημερομηνία αποσφράγισης: Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ.

ΑΔΑΜ_2024-OJS113-00345819-el-ts

ΑΔΑΜ_ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_Εργαστηριακά Αναλώσιμα_ΓΧΥΠ_18.24

espd-request-v2_signed