Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η Π Ρ Α Ξ Η εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η  Π Ρ Α Ξ Η εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΨΔΙΒ469Β7Θ-0ΩΖ Διαπιστωτική ΕΔΙΠ ΣΕΑΥ