Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η Π Ρ Α Ξ Η εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η  Π Ρ Α Ξ Η  εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Ψ78Ν469Β7Θ-ΓΦΕ – ΕΔΙΠ ΣΕΥ