Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η  Π Ρ Α Ξ Η εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η  Π Ρ Α Ξ Η εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΔΑ ΨΧ2Θ469Β7Θ-2Β1 Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία