Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η Π Ρ Α Ξ Η εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η  Π Ρ Α Ξ Η εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΨΔΒ0469Β7Θ-ΤΟΘ διαπιστωτική ΕΤΕΠ ΣΕΑΥ