Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η Π Ρ Α Ξ Η εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η  Π Ρ Α Ξ Η  εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π.  καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

6Δ6Γ469Β7Θ-194- Διαπιστωτιή ΣΕΥ ΕΤΕΠ