Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η Π Ρ Α Ξ Η εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

ορθή επανάληψη της αριθμ 43657 Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η Σ   Π Ρ Α Ξ Η Σ εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π.  στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

 

ΑΔΑ ΡΩ4Ρ469Β7Θ-2Τ1 ορθή επανάληψη διαπιστωτικής πράξης εκλογής εκπροσώπου ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία