Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης στα πλαίσια της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την “ Προμήθεια παθητικού δικτυακού εξοπλισμού για το έτος 2024”, με αριθ. Διακήρυξης 16/24

1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_16_24