Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών στο πλαίσιο της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την “Αντικατάσταση Μετασχηματιστών σε Υποσταθμούς του Πανεπιστημίου Πατρών” με αριθ. Διακήρυξης: 30/21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-signed