Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» έτους 2023 (Αρ. Διακ. 48/23)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 48_23