Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την “ Προμήθεια ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών ‘’με αριθμό Διακήρυξης 17/22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ παραλαβής 17_22