ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Εκτυπώσεις για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας» (Π 94/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,  καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για «Εκτυπώσεις για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας»  (Π 94/2022), σύμφωνα με τη συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 94