ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Εκτυπώσεις με μεταλλική θερμοκόλληση για το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας » (Π 93/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για «Εκτυπώσεις με μεταλλική θερμοκόλληση για το Τμήμα  Ιστορίας Αρχαιολογίας » (Π 93/2022), σύμφωνα με τη  συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. 2.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -93