ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Παροχή Εργασιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας εργασιών για το Τμήμα Χημείας» (Π 95/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Παροχή Εργασιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας εργασιών για το Τμήμα Χημείας» (Π95/2022), σύμφωνα με τη συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -95.