ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Προμήθεια Δύο Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων για το Τμήμα Νοσηλευτικής» (Π-110/20222)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Προμήθεια Δύο Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων για το Τμήμα Νοσηλευτικής» (Π-110/20222), σύμφωνα με τη συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -110 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ