ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής κτιριακών υποδομών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π.59/2022).

Το Πανεπιστήμιο Πατρώ, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής κτιριακών υποδομών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π.59/2022), σύμφωνα με τη  συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Π-59 ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟ