ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας (πρώην Μηχανικών Περιβάλλοντος)» (Π.99/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας (πρώην Μηχανικών Περιβάλλοντος)» (Π.99/2022) σύμφωνα με τη συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -99