ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Συντήρηση/επισκευή, αναβάθμιση του λογισμικού και αντικατάσταση εξαρτημάτων επιστημονικού εξοπλισμού του τμήματος Φυσικής» (Π-61/2022).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Συντήρηση/επισκευή, αναβάθμιση του λογισμικού και αντικατάσταση εξαρτημάτων επιστημονικού εξοπλισμού του τμήματος Φυσικής», σύμφωνα με τη συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -61 – ΦΥΣΙΚΗΣ