ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Υποστήριξη των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών » (Π.56/2022

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Υποστήριξη των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών » (Π.56/2022), σύμφωνα με την  συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -56 ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ.