Διόρθωση επί της Διακήρυξης 34/21 που αφορά στο Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια 28 μικροσκοπίων και ενός Θαλάμου ελεγχόμενων συνθηκών για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής»

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 34_21_signed_ΚΗΜΔΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ