Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Μαρία Παπαδάκη, Καθηγήτρια
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Μούρτζης Δημήτριος, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Χριστίνα Κουτσοπούλου