Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Φραγκίσκος Κουτελιέρης, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Νικόλαος Κούτσιας, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Γραμματέας: Ευαγγελία Τσέλιου