Οι ακαδημαϊκές και λοιπές λειτουργίες του Ιδρύματος στηρίζονται διοικητικά από τις Διοικητικές Υπηρεσίες, οι οποίες διαρθρώνονται σύμφωνα με τον Οργανισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Δ. 63/1999, ΦΕΚ 71Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αποστολή των Υπηρεσιών αυτών είναι: α) η αξιόπιστη στήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθμιση της ποιότητας των συνθηκών εργασίας και ζωής των μελών του και β) η οργανωτική και επιτελική στήριξη και η ενεργός συμμετοχή των στην αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος είναι διαθέσιμα εδώ.

Στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού του Ιδρύματος είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό Τηλεφωνικό Κατάλογο στη διεύθυνση http://ds.upatras.gr/.

Για να καταθέσετε Δελτίο Ειδοποίησης Βλάβης προς τη Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων του Ιδρύματος καλέστε το εσωτερικό τηλέφωνο “6666” ή από οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο έκτος του τηλεφωνικού κέντρου της Πανεπιστημιούπολης το τηλέφωνο “2610996666”.

 

Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων

  • Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης: Χαράλαμπος Ροδόπουλος

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ¦ Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας ¦ Διεύθυνση Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων ¦ Τμήμα Επιστασίας και Φύλαξης ¦ Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας

  • Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης: Χαράλαμπος Ροδόπουλος

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ¦ Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

 

Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων

  • Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης: Αχιλλέας Χαντζόπουλος

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών ¦ Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων ¦ Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης ¦ Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης ¦ Τμήμα Προγραμματισμού
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ

Αυτοτελές Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου

Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τμήμα Διεθνών Αξιολογήσεων και Ακαδημαϊκών Κατατάξεων

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων

Τμήμα Συνεδριακού Κέντρου, Μουσείων και Συναφών δομών

Τμήμα Βιβλιοθήκης και Πληροφοριακού Υλικού ένταξης

Τμήμα Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Περισσότερα: http://library.upatras.gr/)

Νομική Υπηρεσία

 

Ανεξάρτητες Δομές

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών

Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας