Οι ακαδημαϊκές και λοιπές λειτουργίες του Ιδρύματος στηρίζονται διοικητικά από τις Διοικητικές Υπηρεσίες, οι οποίες διαρθρώνονται σύμφωνα με τον Οργανισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Δ. 63/1999, ΦΕΚ 71Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 630/17.02.2021,τ.Β'). Αποστολή των Υπηρεσιών αυτών είναι: α) η αξιόπιστη στήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθμιση της ποιότητας των συνθηκών εργασίας και ζωής των μελών του και β) η οργανωτική και επιτελική στήριξη και η ενεργός συμμετοχή των στην αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος είναι διαθέσιμα εδώ.

Στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού του Ιδρύματος είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό Τηλεφωνικό Κατάλογο στη διεύθυνση http://ds.upatras.gr/.

Για να καταθέσετε Δελτίο Ειδοποίησης Βλάβης προς τη Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων του Ιδρύματος καλέστε το εσωτερικό τηλέφωνο “6666” ή από οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο έκτος του τηλεφωνικού κέντρου της Πανεπιστημιούπολης το τηλέφωνο “2610996666”.

 

Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων

  • Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ¦ Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας ¦ Διεύθυνση Γραμματειών Ακαδημαϊκών Δομών ¦ Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Εξωστρέφειας

 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας

  • Αναπλ. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης: Χαράλαμπος Ροδόπουλος

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ¦ Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

 

Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  • Αναπλ. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης: Αχιλλέας Χαντζόπουλος

Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων ¦ Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ¦ Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ¦ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επιστασίας
 

Αυτοτελείς Γραμματείες / Τμήματα / Λειτουργικές Μονάδες

Γραμματεία Πρυτανείας ¦ Γραμματεία Συγκλήτου ¦ Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου ¦ Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ¦ Τμήμα Συνήγορου του Φοιτητή ¦ Λειτουργική Μονάδα Διαχείρισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) ¦ Διεύθυνση Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ¦ Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.ΟΔ.Υ.) του ΕΛΚΕ ¦ Νομική Υπηρεσία