Πανεπιστημιακά όργανα

Τα πανεπιστημιακά όργανα του Ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/4.8.2017 (Α’ 114), είναι η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο, η Πρύτανις και οι Αντιπρυτάνεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 συλλογικά όργανα διοίκησης λειτουργούν με την υφιστάμενη συγκρότησή τους μέχρι 30.11.2017, και από 1.12.2017 συγκροτούνται εκ νέου και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχει συσταθεί και λειτουργεί Εσωτερικό Όργανο με τίτλο «Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου Πατρών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 όπως εξακολουθεί να ισχύει.

Διοίκηση Σχολών & Τμημάτων

Τα όργανα διοίκησης κάθε Σχολής είναι ο Κοσμήτορας, η Κοσμητεία και η Γενική Συνέλευση. Στο επίπεδο του Τμήματος τις διοικητικές αποφάσεις λαμβάνουν ο Πρόεδρος , η  Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο (εφόσον υπάρχουν τομείς),  ενώ στην περίπτωση ύπαρξης τομέων η διοίκησης ασκείται από το Διευθυντή και τη Γενική Συνέλευση του Τομέα.

Πλαίσιο Λειτουργίας και Διασφάλισης Ποιότητας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική πανεπιστημιακή νομοθεσία, τον Οργανισμό του και ένα σύνολο κανονισμών. Πρωταρχικό στόχο του Πανεπιστημίου αποτελεί η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση για τη συνεχή βελτίωση του και τη λογοδοσία του προς την κοινωνία.

Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνουν Γενικές Διευθύνσεις,  Διευθύνσεις, καθώς και ένα σύνολο από ανεξάρτητες οργανικές μονάδες.

Με μια ματιά

(στοιχεία 9/2020)