Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) θέτει ένα ενιαίο πλαίσιο συνεργασίας των ακόλουθων μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών που ασχολούνται με θέματα σταδιοδρομίας των φοιτητών και αποφοίτων του:

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΑΣΤΑ έχει αναλάβει:

  • το συντονισμό και την ανάδειξη των αποτελεσμάτων των εποπτευόμενων Δομών
  • τη δικτύωση του Ιδρύματος με φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, με τη σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφορίας, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών
  • την ενημέρωση και πληροφόρηση με διάφορα μέσα καθώς και με τη διοργάνωση εκδηλώσεων
  • την ανάπτυξη του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος https://career.upatras.gr/ για την πλήρη αξιοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας και την αποτελεσματική ροή της,
  • την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και
  • την ανάπτυξη και εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας, που θα διέπει τις δομές