Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 737/30-7-2012 τ.Γ')

 
      Πάτρα   23   / 3  / 2012
 
       Αριθµ. Πρωτ. 4571
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Θέσης µέλους ∆ΕΠ του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου
Πατρών στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 737/30-7-2012 τ.Γ')

 
  Πάτρα   23   / 3  / 2012
 
       Αριθµ. Πρωτ. 4570
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Θέσης µέλους ∆ΕΠ του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου
Πατρών στη βαθµίδα του Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Υδραυλική

Σελίδες