Το πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακό Άλμα» υποστηρίζει τη διοικητική λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συνοψίζονται ως ακολούθως:

  • Ενοποιημένο Πληροφοριακό Σύστημα Ακαδημαϊκής Διοίκησης σε όλες τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά που θα καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του Ιδρύματος
  • Συνολική υποστήριξη διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος
  • Παροχή ενός σημείου επαφής με το Πανεπιστήμιο Πατρών προς όλους τους συναλλασσόμενους
  • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μιας στάσης προς εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. προμηθευτές), φορείς (π.χ. ΥΠΑΙΕΘ, ΕΛΣΤΑΤ), οποιοδήποτε πολίτη
  • Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Ιδρύματος

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα:

Η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος υποστηρίζεται από την Ομάδα του Ψηφιακού Άλματος