Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του πρώτου έτους.
 • Απαιτούμενο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας: επιπέδου Β1 (τουλάχιστον)
  Προσοχή!  στην επικοινωνία σας με το Ίδρυμα – Εταίρο αναφορικά με τα προαπαιτούμενα γλωσσικής επάρκειας προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτησή σας!
  Σημαντικό είναι ακόμη να γνωρίζετε ότι η  πιστοποίηση της γνώσης μιας ξένης γλώσσας, δυνητικά  αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007. Δείτε εδώ σχετικό ΦΕΚ του ΑΣΕΠ
 • Υπογεγραμμένη δι-ιδρυματική Συμφωνία (Erasmus+ Inter-Institutional Agreement) με το Ίδρυμα Υποδοχής.
 • Συμπλήρωση Συμφωνίας Σπουδών/Learning Agreement όπου προσδιορίζονται τα μαθήματα ή η εκπόνηση διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας τα οποία αντιστοιχούν κατά περίπτωση σε 30 ECTS ανά εξάμηνο.

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Από 3 μήνες (min) έως και 12 μήνες (max) ανά κύκλο σπουδών (συμπεριλαμβανομένων των δράσεων σπουδών και πρακτικής άσκησης).
 • Μέγιστη διάρκεια εν δυνάμει επιχορήγησης: 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 • Ενδιαφέρουσα σημείωση: Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση (LLP), μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus + συνολικά μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1) On line υποβολή αίτησης κατόπιν σχετικής πρόσκλησης-ανακοίνωσης από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

Αφού πρώτα έχει πραγματοποιηθεί:

 • Ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για τις απαιτούμενες διαδικασίες συμμετοχής στο Erasmus+.
 • Επιλογή του Πανεπιστημίου Υποδοχής από τους φοιτητές σύμφωνα με την Κατάσταση των διμερών Συμφωνιών του Τμήματος φοίτησης.
  Επιλέξιμα κράτη:
  α) Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε),
  β) Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EΟX: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν
  γ) Οι συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ: Τουρκία, ΠΓΔΜ, Σερβία

2) Μοριοδότηση αιτήσεων

O Συντονιστής Erasmus του Τμήματος επεξεργάζεται και αξιολογεί τις αιτήσεις, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη και προβαίνει στην ταξινόμησή τους με φθίνουσα σειρά.

Η τελική κατάσταση περιλαμβάνει τα στοιχεία των φοιτητών/φοιτητριών, το Πανεπιστήμιο υποδοχής (ένα προτεινόμενο Πανεπιστήμιο προορισμού ανά φοιτητή), το διάστημα παραμονής στο εξωτερικό και τα μόρια που συγκέντρωσε.

3) Κατανομή θέσεων

Μετά την κατανομή των θέσεων ανά Τμήμα από την Επιτροπή Συντονισμού Κινητικότητας Φοιτητών το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων αναρτά στο Διαδίκτυο την κατάταξη των φοιτητών (επιλεγέντες/επιλαχόντες) σύμφωνα με τη μοριοδότηση των Συντονιστών των Τμημάτων.

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ε. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

---->Ενημερωτική εκδήλωση για το Erasmus Moblity for Studies 2020-2021

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων για τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το ακαδημ. έτος 2020-21 και τα σχετικά φυλλάδια.

Υπεύθυνη επικοινωνίας

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, κ.Νατάσσα Αναγνωστοπούλου, τηλ.: +30 2610 996613, email: llp.outgoing@upatras.gr

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________