Βασικές προϋποθέσεις κινητικότητας για σπουδές

Οι βασικές προϋποθέσεις για την κινητικότητα ενός φοιτητή στo πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για σπουδές είναι:

 • Ελάχιστη διάρκεια παραμονής 3 μήνες και μέγιστη 12 μήνες.
 • Οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών.
 • Ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας/Bilateral Agreement με το Ίδρυμα Υποδοχής (ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο).
 • Συμπλήρωση Συμφωνίας Σπουδών/Learning Agreement όπου προσδιορίζονται τα μαθήματα ή η εκπόνηση διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας τα οποία αντιστοιχούν κατά περίπτωση σε 30 ή 60 credits ανάλογα με το χρονικό διάστημα απουσίας (1 ή 2 εξάμηνα).
 • Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (Transcript of Records) από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.
 • Απαλλαγή από τα δίδακτρα.

Διαδικασία επιλογής υποψήφιων υποτρόφων

Αρχικά, ανακοινώνεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων η έναρξη των διαδικασιών του προγράμματος Erasmus+ για το κάθε ακαδημαϊκό έτος. (Μάρτιος εκάστου έτους)
Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν το Πανεπιστήμιο Υποδοχής σύμφωνα με την Κατάσταση των διμερών Συμφωνιών του Τμήματος φοίτησης και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+: https://erasmus.upatras.gr/

Επιτροπή Erasmus+ του Ιδρύματός μας στην αριθμ. 7/2015-16/26-07-2016 συνεδρίασή της οριστικοποίησε τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των υποψηφίων για σπουδές.

Βάσει των ανωτέρω υποδείξεων, ο Συντονιστής Erasmus του Τμήματος επεξεργάζεται και αξιολογεί τις αιτήσεις, καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη και προβαίνει στην ταξινόμησή τους με φθίνουσα σειρά. Η τελική κατάσταση περιλαμβάνει τα στοιχεία των φοιτητών/φοιτητριών, το Πανεπιστήμιο υποδοχής (ένα προτεινόμενο Πανεπιστήμιο προορισμού ανά φοιτητή), το διάστημα παραμονής στο εξωτερικό και τα μόρια που συγκέντρωσε.

Μετά την κατανομή των θέσεων ανά Τμήμα από την Επιτροπή Erasmus+  το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων αναρτά στο Διαδίκτυο την κατάταξη των φοιτητών (επιλεγέντες/επιλαχόντες) σύμφωνα με τη μοριοδότηση των Συντονιστών των Τμημάτων.

Πριν την αναχώρηση

Οι φοιτητές ενημερώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων σε προγραμματισμένη συνάντηση (http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=9d9efa2f).
Επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Υποδοχής φροντίζοντας -με δική τους ευθύνη- για την εμπρόθεσμη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής καθώς και για την εξεύρεση στέγασης.

Α) Προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής:

 • Nomination (επίσημη υπόδειξη υποψηφίου Erasmus) από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής (ΠΡΟΣΟΧΗ: εφόσον απαιτείται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, ο φοιτητής φροντίζει να το ζητήσει εγκαίρως από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών).
 • Student Application Form
 • Learning Agreement
 • Housing Application Form (εφόσον το Πανεπιστήμιο διαθέτει φοιτητική εστία)

καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.

Β) Προς το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+) τα παρακάτω:

 • Learning Agreement
 • Σύμβαση (παρέχεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων)
 • Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (οι ίδιοι οι μετακινούμενοι φροντίζουν για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθένειας από τον ασφαλιστικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης). 

Τέλος, φροντίζουν για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθένειας από τον ασφαλιστικό τους φορέα υγειονομικής περίθαλψης.

Χορήγηση Υποτροφίας

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων χορηγεί στον υπότροφο α’ δόση της υποτροφίας Erasmus+ η οποία αντιστοιχεί στο 80% του ποσού που δικαιούται εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και εφόσον έχει κατατεθεί το ποσό της χρηματοδότησης από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ. Το ποσό της υποτροφίας υπολογίζεται σύμφωνα με το σχετικό πίνακα του ΙΚΥ (στοιχεία ακαδημαϊκού έτους 2016-2017). Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τους δικαιούχους.

Το υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί στο 20% της υποτροφίας θα χορηγηθεί εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις και αφού προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Learning Agreement (Before/During/After mobility)
 • Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) ή Project Evaluation για όσους εκπονούν μέρος πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας
 • Έκθεση Σπουδών (Online Report)

Σχετικά με την καταβολή της β’ δόσης (20%) της υποτροφίας, η Επιτροπή Erasmus+ στην 4/2016-17/15.12.2016 Συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα του Προγράμματος Erasmus+ σχετικά με την τρίτη δόση επιχορήγησης του Ιδρύματός μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφάσισε ότι σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, το 20% των υποτροφιών (β’ δόσεις) όλων των κατηγοριών των μετακινούμενων θα καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά το κλείσιμο του Προγράμματος (συνήθης ημερομηνία: Ιανουάριος του επόμενου ακαδημαϊκού έτους) και εφόσον οι δικαιούχοι έχουν ανταποκριθεί εγκαίρως στις υποχρεώσεις τους και πληρούν τις προϋποθέσεις επιστροφής.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανάγκης κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο εξωτερικό μπορεί να επικοινωνεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (κ.Δήμητρα Σταματοπούλου, τηλ.: +30 2610 969029, email: llp.outgoing@upatras.gr )

Προκηρύξεις και αποτελέσματα επιλογής

2017 - 2018

Προκήρυξη Erasmus Studies 2017 – 2018
http://www.upatras.gr/el/node/6640

Αποτελέσματα κατανομής θέσεων Erasmus Studies 2017-2018
http://www.upatras.gr/el/node/6717 

2016 - 2017

Προκήρυξη Erasmus Studies 2016-2017
https://www.upatras.gr/el/node/5767

Αποτελέσματα κατανομής θέσεων Erasmus Studies 2016-2017
http://www.upatras.gr/el/node/5901

2015 - 2016

Προκήρυξη Erasmus Studies 2015-2016
http://www.upatras.gr/el/node/5103

Αποτελέσματα κατανομής θέσεων Erasmus Studies 2015-2016
http://www.upatras.gr/el/node/5237

2014 – 2015

Προκήρυξη Erasmus Studies 2014 – 2015

http://www.upatras.gr/el/node/4438
http://www.upatras.gr/el/node/4437

Αποτελέσματα κατανομής θέσεων Erasmus Studies 2014-2015

Μοριοδότηση ERASMUS+ Πολυτεχνική Σχολή
http://www.upatras.gr/el/node/4468

Μοριοδότηση ERASMUS+ Σχολή Θετικών Επιστημών
http://www.upatras.gr/el/node/4470

Μοριοδότηση ERASMUS+ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
http://www.upatras.gr/el/node/4469

Mοριοδότηση ERASMUS+ Σχολή Επιστημών Υγείας
http://www.upatras.gr/el/node/4471

Μοριοδότηση ERASMUS+ Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
http://www.upatras.gr/el/node/4472