Βασικές προϋποθέσεις κινητικότητας για σπουδές

Οι βασικές προϋποθέσεις για την κινητικότητα ενός φοιτητή στo πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για σπουδές είναι:

 • Διάρκεια μετακίνησης:ελάχιστη 3 μήνες και μέγιστη 12 μήνες, ανά κύκλο σπουδών. 
  Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών. Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση). Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση (LLP), μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus + συνολικά μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.
 • Οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του πρώτου έτους.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η γνώση ξένης γλώσσας, επιπέδου Β1 (τουλάχιστον)
  Η πιστοποίηση της γνώσης μιας ξένης γλώσσας, αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.Δ.50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄).  Δείτε εδώ σχετικό ΦΕΚ του ΑΣΕΠ
 • Ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας/Bilateral Agreement με το Ίδρυμα Υποδοχής (ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο).
 • Συμπλήρωση Συμφωνίας Σπουδών/Learning Agreement όπου προσδιορίζονται τα μαθήματα ή η εκπόνηση διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας τα οποία αντιστοιχούν κατά περίπτωση σε 30 ή 60 credits ανάλογα με το χρονικό διάστημα απουσίας (1 ή 2 εξάμηνα).
 • Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (Transcript of Records) από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.
 • Απαλλαγή από τα δίδακτρα.

Διαδικασία επιλογής υποψήφιων υποτρόφων

 • Αρχικά, ανακοινώνεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων η έναρξη των διαδικασιών του προγράμματος Erasmus+ για το κάθε ακαδημαϊκό έτος. 
 • Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν το Πανεπιστήμιο Υποδοχής σύμφωνα με την Κατάσταση των διμερών Συμφωνιών του Τμήματος φοίτησης. Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα ειναι: α) Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), β) Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EΟX: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και γ) Οι συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ: Τουρκία, ΠΓΔΜ
 • Τέλος, υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+:  https://erasmus.upatras.gr/
 • Επιτροπή Erasmus+ του Ιδρύματός μας στην αριθμ. 7/2015-16/26-07-2016 συνεδρίασή της οριστικοποίησε τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των υποψηφίων για σπουδές.
 • Βάσει των ανωτέρω υποδείξεων, ο Συντονιστής Erasmus του Τμήματος επεξεργάζεται και αξιολογεί τις αιτήσεις, καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη και προβαίνει στην ταξινόμησή τους με φθίνουσα σειρά. Η τελική κατάσταση περιλαμβάνει τα στοιχεία των φοιτητών/φοιτητριών, το Πανεπιστήμιο υποδοχής (ένα προτεινόμενο Πανεπιστήμιο προορισμού ανά φοιτητή), το διάστημα παραμονής στο εξωτερικό και τα μόρια που συγκέντρωσε.
 • Μετά την κατανομή των θέσεων ανά Τμήμα από την Επιτροπή Erasmus+  το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων αναρτά στο Διαδίκτυο την κατάταξη των φοιτητών (επιλεγέντες/επιλαχόντες) σύμφωνα με τη μοριοδότηση των Συντονιστών των Τμημάτων.

Πριν την αναχώρηση

 • Οι φοιτητές ενημερώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων σε προγραμματισμένη συνάντηση (http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=9d9efa2f).
 • Επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Υποδοχής φροντίζοντας -με δική τους ευθύνη- για την εμπρόθεσμη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής καθώς και για την εξεύρεση στέγασης.

Α) Προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής:

 • Nomination (επίσημη υπόδειξη υποψηφίου Erasmus) από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής (ΠΡΟΣΟΧΗ: εφόσον απαιτείται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, ο φοιτητής φροντίζει να το ζητήσει εγκαίρως από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών).
 • Student Application Form
 • Learning Agreement
 • Housing Application Form (εφόσον το Πανεπιστήμιο διαθέτει φοιτητική εστία)

καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.

Β) Προς το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+) τα παρακάτω:

 • Learning Agreement
 • Σύμβαση (παρέχεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων)
 • Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (οι ίδιοι οι μετακινούμενοι φροντίζουν για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθένειας από τον ασφαλιστικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης). 

Τέλος, φροντίζουν για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθένειας από τον ασφαλιστικό τους φορέα υγειονομικής περίθαλψης.

-- ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε τη ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιηθήκε από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το ακαδημ. έτος 2018-19 και τα σχετικά φυλλάδια. 

Χορήγηση Υποτροφίας

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων χορηγεί στον υπότροφο α’ δόση της υποτροφίας Erasmus+ η οποία αντιστοιχεί στο 80% του ποσού που δικαιούται εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και εφόσον έχει κατατεθεί το ποσό της χρηματοδότησης από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ. Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τους δικαιούχους.

Πληροφορίες για τα ποσά της υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μπορείτε να δείτε εδώ. Τα κριτήρια για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μπορείτε να τα δείτε εδώ. Για τη συμμετοχή των ΑΜΕΑ μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ

Η καταβολή της β’ δόσης (20%) της υποτροφίας, καταβάλλεται στους δικαιούχους με την επιστροφή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις επιστροφήςέχουν ανταποκριθεί εγκαίρως στις υποχρεώσεις τους και έχουν προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Learning Agreement (Before/During/After mobility)
 • Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) ή Project Evaluation για όσους εκπονούν μέρος πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας
 • Έκθεση Σπουδών (Online Report)

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανάγκης κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο εξωτερικό μπορεί να επικοινωνεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (κ.Δήμητρα Σταματοπούλου, τηλ.: +30 2610 969029, email: llp.outgoing@upatras.gr )

Προκηρύξεις και αποτελέσματα επιλογής

2018 - 2019

2017 - 2018

2016 - 2017

2015 - 2016

2014 – 2015

Προκήρυξη Erasmus Studies 2014 – 2015: http://www.upatras.gr/el/node/4438 και http://www.upatras.gr/el/node/4437

Αποτελέσματα κατανομής θέσεων Erasmus Studies 2014-2015