Επιτροπή Βιοηθικής Πανεπιστημίου Πατρών

Η Επιτροπή Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Πατρών συστάθηκε αρχικά με τις υπ' αρ. 360/12.11.2003 και 362/10.12.2003 αποφάσεις της Συγκλήτου και αποτελείτο από τρία (3) μέλη ΔΕΠ. Με την υπ' αρ. 459/31.3.2011 απόφαση της Συγκλήτου η επιτροπή διευρύνθηκε σε επταμελή, ώστε να καλύπτεται η πλειονότητα των επιστημονικών τομέων σε ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα, ενώ στην αρ. 41/06.11.2014 συνεδρίαση Συγκλήτου και στην αρ. 115/25.04.2017 συνεδρίαση Συγκλήτου αποφασίστηκαν οι ανασυγκροτήσεις της. Η σύσταση της Επιτροπής Βιοηθικής κατόπιν της τελευταίας σχετικής απόφασης είναι η κάτωθι:

Επιτροπή Βιοηθικής
 
Τακτικά Μέλη Τμήμα
Σταύρος Ταραβήρας (Πρόεδρος) Ιατρικής
Δημήτριος Βύνιος Χημείας
Χρήστος Γεωργίου Βιολογίας
Ιωάννης Τσολάκης Ιατρικής
Μιχαήλ Παρούσης Φιλοσοφίας
Γεώργιος Πατρινός Φαρμακευτικής
Δημήτριος Βλαστός Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
   
Αναπληρωματικά Μέλη Τμήμα
Εμμανουήλ Αδαμίδης Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Αθανάσιος Αργυρίου Φυσικής
Γεωργία Στεφάνου Βιολογίας
Μιχαήλ Ανθρακόπουλος Ιατρικής
Δέσποινα Δεληγιάννη Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Γεώργιος Σπυρούλιας Φαρμακευτικής
Θεοδώρα Μονιούδη - Γαβαλά Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

  •     Η Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα βιοηθικού προβληματισμού και γενικότερα ηθικής στην Έρευνα.
  •     Η Εναρμόνιση των ερευνητικών πρακτικών του Πανεπιστημίου Πατρών με τη σχετική νομοθεσία, τις οδηγίες της ΕΕ και τις προτάσεις σχετικών επιτροπών.
  •     Ο Έλεγχος-Γνωμοδότηση ερευνητικών/διδακτικών δραστηριοτήτων που άπτονται ζητημάτων ηθικής και δεοντολογίας.
  •     Ο Έλεγχος-Γνωμοδότηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλουν τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων και απαιτείται από τον φορέα χρηματοδότησης. Ο έλεγχος-γνωμοδότηση διενεργείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ.

Στο παραπάνω πλαίσιο η Επιτροπή Βιοηθικής εισηγήθηκε τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων της, ενώ η Σύγκλητος με την υπ'αρ.449/18.3.2010 απόφαση ενέκρινε την προτεινόμενη εισήγηση.

Οι σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου και του πρυτανικού Συμβουλίου μπορεί να αναζητηθούν εδώ.

Διαδικασία Υποβολής αιτήματος στην Επιτροπή Βιοηθικής

Τα αιτήματα προς την Επιτροπή υποβάλλονται από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών προς την κα Κων/να Αγγελοπούλου (ΕΛΚΕ, Μονάδα Νομικής Υποστήριξης - Πιστοποίησης Διαδικασιών, email: k_aggelopoulou@upatras.gr) ηλεκτρονικά.

Ο μέσος χρόνος γνωμοδότησης της επιτροπής, από τη στιγμή που θα λάβει γνώση της αιτήσεως, είναι δύο εβδομάδες.

Η υποβολή περιλαμβάνει:

α) τη συμπλήρωση του γενικού ερωτηματολογίου προγράμματος ερευνητικής δραστηριότητας ή διδακτικής πρακτικών ασκήσεων,

β) τη συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου με συγκεκριμένη αναφορά στις σελίδες του Ερευνητικού πρωτοκόλλου, και

γ) την κατάθεση του ερευνητικού πρωτοκόλλου που θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες της πρόταση για το σκεπτικό και τα ηθικά διλήμματα που μπορεί να προκύπτουν από τη μελέτη. Οδηγίες για το περιεχόμενο του ερευνητικού πρωτοκόλλου παρέχονται στο παράρτημα Γ του ειδικού ερωτηματολογίου.

Η επιτροπή δύνανται να ζητήσει διευκρινήσεις είτε διορθώσεις του υποβαλλόμενου πρωτοκόλλου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης της πρότασης χορηγείται βεβαίωση από την Επιτροπή Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Bioethics Council of Europe

European Commission

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής