Ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου Πατρών και η καλλιέργεια σχέσεών του τόσο με το ευρωπαϊκό όσο και με το διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον απετέλεσαν έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της λειτουργίας του. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τη συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα του εξωτερικού στο πλαίσιο ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κοινοπραξιών, με τη συμμετοχή σε διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δίκτυα και ενώσεις πανεπιστημίων, καθώς και με τη σύναψη εκατοντάδων διμερών συμφωνιών με περισσότερα από 200 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σε 55 χώρες στον κόσμο.