Ανακοινώσεις: Θέσεις εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας
σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Νοσηλευτικής
σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού,
σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΑΠΤ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα  29 / 08 / 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση μίας κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΔΑ: 6Α2Α469Β7Θ-4ΡΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (ΑΔΑ:Ψ7ΛΨ469Β7Θ-ΜΚΧ)

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

Προκήρυξη κενής θέσης Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                          Πάτρα    8  /  8  / 2019
                                                                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                             Πάτρα   30  / 7  / 2019
                                                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Σελίδες