Ανακοινώσεις: MME

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ iGEM COMPETITION

Πάτρα, 28/11/2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ iGEM COMPETITION

Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη υπο – αδειούχου – αναδόχου εις τον οποίο θα υποπαραχωρηθεί η άδεια χρήσης των σημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διακηρύσσει ότι την 15η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., θα γίνει πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη υπο – αδειούχου – αναδόχου εις τον οποίο θα υποπαραχωρηθεί η άδεια χρήσης των σημάτων του Πανεπισ

Επισυναπτόμενα: 
Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου (27.11.20)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Οικοδομικές εργασίες επισκευής και συντήρησης Ιερού Ναού»

  E: 1522

 26.586,34€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 

 Η δημοπρασία θα γίνει την 8/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραδόσεως των προσφορών)

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Μηχανολογικών – Ηλεκτρολογικών – Evaluation boards & Παρελκομένων) για το έτος 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Επιλογή Αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Μηχανολογικών – Ηλεκτρολογικών – Evaluation boards & Παρελκομένων) για το έτος 2020»
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18-12-2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:ΟΟ μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια και τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών-2020»

  9.931,66€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

  Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

  στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου (20.11.20)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων

Πρόσκληση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών συστημάτων B.M.S.- A΄ Φάση έτους 2020 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού»

   19.042,68 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την 25/11/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες