Λογότυπο ΜΟΔΙΠΗ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Πατρών συγκροτήθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3374/05 και του άρθρου 80 (παρ. 12, γ) του ν. 4009/11 (195 Α’), με σκοπό το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης του Iδρύματος.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και στη σύνθεσή της μετέχουν πέντε μέλη του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του Ιδρύματος, οι οποίοι ορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2β του Ν.4009/2011. Επίσης, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, στη ΜΟ.ΔΙ.Π συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματά τους και εκπρόσωποι των παρακάτω κατηγοριών προσωπικού:

  • Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού,
  • Ένας εκπρόσωπος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),
  • Ένας εκπρόσωπος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και
  • Ένας εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).