Το Π.Μ.Σ. “Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές” απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατωτέρω κατευθύνσεις σπουδών:

  • Θεωρητικά Μαθηματικά
  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
  •  Υπολογιστικά Μαθηματικά και Υπολογιστική Νοημοσύνη
  •  Διδακτική Μαθηματικών

Το Π.Μ.Σ. «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» στοχεύει: στην επιστημονική εμβάθυνση σε αντικείμενα, θεματικές ενότητες και κλάδους της Μαθη­ματικής Επιστήμης, στην προώθηση της έρευνας στο ευρύτερο πεδίο των Μαθηματικών Επιστημών και ειδικό­τερα στο πλαίσιο των σύγχρονων εφαρμογών τους, και στη δημιουργία υψηλού επιπέδου σπουδών, διεθνώς ανταγωνιστικών, για την προσέλκυση Ελλήνων και αλλοδαπών πτυχιούχων.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Τμημάτων Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και αντιστοίχων Τμημάτων ανεγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της αλλοδαπής. Για τους πτυχιούχους άλλων Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και Ανώτατων Στρα­τιωτικών Τμημάτων, των Τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Πληροφορικών Συστημάτων και συναφών των Τ.Ε.Ι. ισχύουν πρόσθετες υποχρεώσεις, οι οποίες ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Τύπος

Τμήματος

Ιστότοπος