ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ"

Προκηρύσσεται Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ» (Ε443), Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180259, συνολικού προϋπολογισμού 631.191,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14η Μαϊου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Κατηγορία: 
Χρήστες: