Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε μία από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Ενέργεια & Περιβάλλον,
β) Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική,
γ) Φυσική των Υλικών, δ) Φωτονική – Lasers,
ε) Ηλεκτρονική & Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία).

Πρόκειται για ένα ικανό αριθμό ειδικεύσεων, κλασικών και σύγχρονων αλλά και θεωρητικών και εφαρμοσμένων της Φυσικής, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς αλλά και να συμβαδίζει με την τρέχουσα φυσιογνωμία των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Τμήματος. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής και Η/Υ Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφών ειδικοτήτων. Οι απόφοιτοί του με την εξειδίκευση που αποκτούν είναι εξαιρετικά χρήσιμοι στους τομείς αυτούς ενώ ταυτοχρόνως προετοιμάζονται καταλλήλως ώστε να συνεχίσουν διδακτορικές σπουδές, εφ’ όσον το επιθυμούν.

Τύπος

Τμήματος

Τμήματα