Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική (ΔΠΜΣΙΦ) υλοποιείται από τα Τμήματα Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι το πρώτο ιστορικά ΠΜΣ που θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα το 1993 και έκτοτε λειτουργεί αδιάλειπτα.

Το ΔΠΜΣΙΦ έχει ως σκοπό την εξειδίκευση πτυχιούχων Φυσικών και διπλωματούχων συναφών Επιστημών στις εφαρμογές της Φυσικής και της Τεχνολογίας στην Ιατρική, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας και στην ανάπτυξη της έρευνας. Το ΔΠΜΣΙΦ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική. Ο τίτλος αυτός αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος «Φυσικού Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικού Ιατρικής». Το ΔΠΜΣΙΦ, πέρα από τις θεματικές περιοχές της Ακτινοφυσικής, καλύπτει και τις επιστημονικές περιοχές της επεξεργασίας και ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Φυσικού Ιατρικής στο σύγχρονο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται σε 3 διδακτικά εξάμηνα. Κατά το 4ο εξάμηνο σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία. Τα αντικείμενα της εκπαίδευσης είναι (μεταξύ άλλων): Βασικές Ιατρικές Επιστήμες (Ανατομία, Βιολογία, Βιοχημεία, Παθοφυσιολογία), Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-ύλης, Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής, της Πυρηνικής Ιατρικής και της Ακτινοθεραπείας, Ακτινοπροστασία και Δοσιμετρία, Επεξεργασία και ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων και εικόνων, Διαχείριση ιατρικής πληροφορίας και βάσεων βιοϊατρικών δεδομένων.

Ο αριθμός των εισαγόμενων κατ΄ έτος φοιτητών στο ΔΠΜΣΙΦ είναι κατά μέγιστο 20 και γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, Ιατρικής, πτυχιούχοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τύπος

Διατμηματικό

Ιστότοπος