Το πρόγραμμα σπουδών του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων” περιλαμβάνει υποχρεωτικά και περιορισμένης επιλογής μαθήματα καθώς και πραγματοποίηση ερευνητικής εργασίας στον τομέα της "Ιατρικής Χημείας" (συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες ECTS). Οι στόχοι του προγράμματος όσον αφορά τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές είναι (i) να εξοικειωθούν με τη διαδικασία ανάκτησης, οργάνωσης και κριτικής αξιολόγησης πληροφοριών από τη βιβλιογραφία, (ii) να πραγματοποιήσουν βιοϊατρική έρευνα ή έρευνα στο πεδίο του σχεδιασμού και της σύνθεσης βιοδραστικών ενώσεων ή να αναπτύξουν μεθοδολογίες αξιολόγησης και ανάλυσης βιοδραστικών ενώσεων, (iii) να αποκτήσουν δεξιότητα στην οργάνωση, συγγραφή και παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους. Για κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή ορίζεται Επιβλέπων Καθηγητής ο οποίος ορίζει το θέμα της ερευνητικής εργασίας του.

Ο Επιβλέπων Καθηγητής βοηθάει τον Μεταπτυχιακό Φοιτητή να αναπτύξει την επιστημονική του σκέψη καθώς και να χρησιμοποιεί τις απαραίτητες ερευνητικές μεθοδολογίες στην διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας του εφαρμόζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα διδασκόμενα μαθήματα. Στο τέλος της μεταπτυχιακής εργασίας του ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι εξοικειωμένος με το θέμα έρευνας που πραγματοποίησε (45 πιστωτικές μονάδες ECTS). Ο Επιβλέπων Καθηγητής είναι ένας από τους τρεις εξεταστές που ορίζονται για την αξιολόγηση της εργασίας του Μεταπτυχιακού Φοιτητή μετά από την συγγραφής της και την προφορικής παρουσίασης της.

Τύπος

Διατμηματικό