Η σχεδίαση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Υλικού και Λογισμικού (ΟΣΥΛ) είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς της πληροφορικής τεχνολογίας. Η πολυπλοκότητα των σημερινών συστημάτων, ιδιαίτερα των ενσωματωμένων (όπως π.χ. τηλεπικοινωνιακά συστήματα, set-top boxes, συστήματα επεξεργασίας εικόνας κλπ.) έχει αυξήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε θέματα Υλικού (π.χ. VLSI) αλλά και εξελιγμένου λογισμικού (real time design, λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου κλπ.). Οι δυνατότητες των εν λόγω τεχνολογιών εξελίσσονται ραγδαία έτσι ώστε η χρηστικότητα τους για την υλοποίηση συστημάτων να επικαλύπτεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρειάζεται η ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους στο επίπεδο συστήματος, η ολοκληρωμένη   αντιμετώπισή τους σε υψηλό και χαμηλό επίπεδο καθώς επίσης η χρήση ενιαίων εργαλείων και τεχνικών για τη σχεδίαση συστημάτων. Οι εφαρμογές των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Υλικού-Λογισμικού καλύπτουν και επηρεάζουν ολόκληρο το φάσμα της καθημερινής μας ζωής και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της ίδιας της τεχνολογίας και  συνιστούν εξαιρετική περιοχή για μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού, ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ, έχει σκοπό την ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα θεωρίας, υλοποιήσεων,  και εφαρμογών των ολοκληρωμένων συστημάτων υλικού και λογισμικού, ώστε να μπορούν αυτοί να συμβάλλουν στην πρόοδο της βιομηχανίας και στην ανάπτυξη της έρευνας στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σε διεθνές επίπεδο.

Στόχοι του είναι επίσης:

  • Να εξασφαλίζει δουλειές υψηλών απαιτήσεων για τις οποίες η προσφερόμενη εκπαίδευση και γνώσεις είναι απαραίτητες, αφού ο σχεδιασμός του ΔΠΜΣ- ΟΣΥΛ έλαβε υπ' όψιν του τις απαιτήσεις της βιομηχανίας.

  • Η πλήρης προετοιμασία μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα ΟΣΥΛ για την συνέχιση των σπουδών τους για διδακτορικό καθώς και η στελέχωση αντίστοιχων παραγωγικών μονάδων με υψηλής στάθμης γνώστες αυτής της τεχνολογίας.

  • Η προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών και υποστήριξης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και την πανεπιστημιακή κοινότητα για την κάλυψη ειδικών αναγκών σε θέματα ΟΣΥΛ.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού».  

Απαιτήσεις εισαγωγής

Στο ΔΜΠΣ-ΟΣΥΛ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Φυσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών θα ληφθούν υπ' όψη η γενική βαθμολογία, η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η γνώση της Αγγλικής, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία και οι συστατικές επιστολές. Οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί η παρακολούθηση μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος, μέγιστης διάρκειας ενός έτους.

Χρονική Διάρκεια

Το ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ διαρκεί 15 μήνες. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων διδακτικών εξαμήνων οι υποψήφιοι κυρίως παρακολουθούν τα προσφερόμενα μαθήματα. Το υπόλοιπο διάστημα αφιερώνεται στην εκπόνηση της "Διπλωματικής Εργασίας".