Δικαίωμα να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έχουν:

Υποψήφιοι Γενικού Ενιαίου Λυκείου (ΓΕΛ) και Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)

  • Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2019 και απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης, οι οποίοι διεκδικούν το 90% των θέσεων εισακτέων
  • Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ που απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης ημερησίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β΄ κατά τα έτη 2017-2018, οι οποίοι διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων

Όσοι  ενδιαφέρονται  να καταθέσουν αίτηση μετεγγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 ν.4332/2015 (Α΄ 76) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , στο άρθρο 59 του ν.4415/2016 (Α΄159), μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετεγγραφής μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ημερομηνίες που καθορίζονται στη σχετική εγκύκλιο, που εκδίδεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέχουν στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.