Για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας των Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό ισχύουν ειδικές διατάξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων.
  • Τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων.
  • Έλληνες απόφοτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  • Έλληνες απόφοιτοι Κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο (με πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας).
  • Έλληνες απόφοτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Για αναλυτικές οδηγίες σε σχέση με τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανατρέχουν στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.