Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:

  • Σχεδιασμός και Παραγωγή

  • Υπολογιστική και Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά

  • Ενεργειακά Συστήματα

  • Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων

Το πρόγραμμα οργανώνεται, διευθύνεται και υλοποιείται από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Υ.Α. ΦΕΚ_B_2783/16.10.2014)

Το πρόγραμμα παρέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε επί μέρους κατευθύνσεις της επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού. Οι κατευθύνσεις αυτές προκύπτουν από τις τρέχουσες εξελίξεις και τάσεις τόσο στο διεθνή όσο και στον ελληνικό χώρο και περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των σχετικών πεδίων (σχεδιασμός, παραγωγή, ενέργεια, υλικά και διοίκηση). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μηχανικούς, τεχνολόγους και αποφοίτους θετικών σχολών και θέτει ως στόχους την απόκτηση, διεύρυνση και αναβάθμιση των γνώσεων των συμμετεχόντων μέσα από μία σειρά οργανωμένων μαθημάτων ανά κατεύθυνση που διαρκούν δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και συνδυάζονται με την εκπόνηση επιστημονικής εργασίας. Η διάρθρωση και το περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος καθώς και η ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία του διδακτικού προσωπικού εγγυώνται το υψηλό επίπεδο του τελικού μαθησιακού αποτελέσματος.