Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Πολιτικού Μηχανικού στις κατευθύνσεις:

  • Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών,
  • Γεωτεχνική Μηχανική,
  • Υδατικοί Πόροι και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και
  • Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων.

Επίσης το Τμήμα απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, στις παραπάνω κατευθύνσεις (και σε ειδικές περιπτώσεις στην Επιστήμη των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή στην Επιστήμη της Στατιστικής, για κατόχους ΜΔΕ σε συναφές γνωστικό αντικείμενο). Στόχος των μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα είναι η εκπαίδευση των φοιτητών – μέσω μεταπτυχιακών μαθημάτων και έρευνας – σε τομείς αιχμής του Πολιτικού Μηχανικού. Οι μεταπτυχιακές σπουδές του Τμήματος για ΜΔΕ ή ΔΔ απευθύνονται σε διπλωματούχους Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, διπλωματούχους άλλων Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχους Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και πτυχιούχους ΤΕΙ των Τμημάτων γνωστικού αντικειμένου συναφούς με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού.