Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) του Πανεπιστημίου Πατρών (με έδρα το Αγρίνιο) παρέχει στους φοιτητές του θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Στόχος του είναι η επαρκής προετοιμασία των φοιτητών του για τη στελέχωση ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών τού αγροδιατροφικού τομέα της Ελληνικής οικονομίας.

Το Τμήμα αξιοποιώντας την εμπειρία αντίστοιχων Ελληνικών και Διεθνών Πανεπιστημιακών τμημάτων, αλλά και τη δική του εμπειρία, ανέπτυξε μέσα από μια διαδικασία συνεχούς αναζήτησης και ανανέωσης, ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) το οποίο παρέχει σημαντικό υπόβαθρο γνώσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στις μονάδες που παράγουν, μεταποιούν και εμπορεύονται αγροδιατροφικά προϊόντα. Για το σκοπό αυτό το Π.Σ. του Τμήματος συνδυάζει παράλληλα μαθήματα οικονομικού, γεωπονικού και τεχνολογικού περιεχομένου.

Σε γενικές γραμμές τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Σ. τού Τμήματος είναι:

  •     Management (Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική, Διοίκηση Παραγωγής, Διοίκηση Ποιότητας, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Επιχειρηματική Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, κ.ά.) και Marketing (Αρχές και Στρατηγική Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή, κ.ά.)
  •     Οικονομικά (Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Διεθνές Εμπόριο), Αγροτική Οικονομία και Πολιτική (Συνεταιριστική Οικονομία, Ανάλυση Τιμών), Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά (Κοστολόγηση & Λογιστική Κόστους, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, κ.ά.).
  •     Γεωπονία (Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών, Σύγχρονες Τάσεις στις Γεωργικές Καλλιέργειες), Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων, Ασφάλεια Τροφίμων, Διαχείριση Περιβάλλοντος (Διαχείριση Υποπροϊόντων και Αποβλήτων Γεωργικών Επιχειρήσεων) κ.ά.
  •     Επιχειρησιακή Έρευνα, Θεωρία Λήψης Αποφάσεων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διαχείριση Έργων, Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας.
  •     Αντικείμενα βασικών επιστημών (Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών, Στατιστική, Πληροφορική και Χημεία) και Δίκαιο (Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, κ.λπ.).

Το Τμήμα διαθέτει τέσσερα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια και δύο φοιτητικά εργαστήρια τα οποία υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι σπουδές στο Τμήμα είναι πενταετούς διάρκειας ενιαίας δομής και ολοκληρώνονται με την εκπόνηση υποχρεωτικής πτυχιακής εργασίας κατά τη διάρκεια του τελευταίου (10ου) εξαμήνου σπουδών. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου κύκλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος (ΦΕΚ 4376/2018, ΦΕΚ 4485/2017).

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μας εγγράφονται ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και απολαμβάνουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του Επιμελητηρίου.

Στο Τμήμα Δ.Ε.Α.Π.Τ. λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) ΜΒΑ, που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA» (MBA Food Business Management).

Τέλος, από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι οι προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος είναι ικανοποιητικές και αφορούν σε απορρόφηση τόσο στον ιδιωτικό (λογιστικά γραφεία, επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων) όσο και στον δημόσιο τομέα (θέσεις οικονομικού και διοικητικού αντικειμένου).

Το Τμήμα παράλληλα ασκεί θετική επίδραση στην τοπική κοινωνία καθώς συχνά αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια διασύνδεσης της τοπικής επιχειρηματικότητας με την Πανεπιστημιακή ερευνητική δραστηριότητα. Έχει ήδη εδραιώσει ουσιαστική συνεργασία με επαγγελματικούς, επιστημονικούς φορείς της πόλης και με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Προγράμματα σπουδών

Μεταπτυχιακά Προγραμμάτα: 

Εργαστήρια

Πρόεδρος: 
Θεοδωρίδης Προκόπιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Μπεληγιάννης Γρηγόριος, Καθηγητής
Γραμματέας: 
Αναπλ. Προϊσταμένη: Άννα Σκεπετάρη
Τηλέφωνο: 
2641074121
2641074108
2641074109
Fax: 
2641074179
Διεύθυνση: 
Γ. Σεφέρη 2
Πανεπιστήμιο Πατρών
30100 Αγρίνιο