Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο (Π.Δ. 110/2006 ΦΕΚ 109/5-6-2006 τεύχος Α'), ιδρύθηκε το 1998 ως Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Π.Δ. 96/98), και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές/τριες την ίδια χρονιά. Το Τμήμα ΔΕΑΠΤ παρέχει στους φοιτητές του θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Στόχος του είναι η επαρκής προετοιμασία των φοιτητών του για τη στελέχωση ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών τού αγροτικού και μεταποιητικού τομέα τής Ελληνικής οικονομίας.

Το Τμήμα αξιοποιώντας την εμπειρία αντίστοιχων Ελληνικών και Διεθνών Πανεπιστημιακών τμημάτων αλλά και τη δική του εμπειρία, ανέπτυξε μέσα από μια διαδικασία συνεχούς αναζήτησης και ανανέωσης, ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) το οποίο παρέχει ένα σημαντικό υπόβαθρο γνώσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Συνδυάζει γνώσεις, οικονομικού, επιχειρηματικού και γεωπονικού περιεχομένου, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μονάδων που παράγουν, μεταποιούν και εμπορεύονται αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα και είναι απαραίτητες για την κατανόηση, ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών επιχειρήσεων και γενικότερα της Αγροτικής Οικονομίας. Σε γενικές γραμμές τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Σ. τού Τμήματος είναι:

  • Οικονομικά (Μικροοικονομία-Μακροοικονομία), Αγροτική Οικονομία και Πολιτική, Συνεταιριστική Οικονομία και Ανάλυση Τιμών.
  • Management (Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διοίκηση Παραγωγής, κτλ.).
  • Marketing (Αρχές Μάρκετινγκ, Στρατηγική Μάρκετινγκ, Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή, κτλ.).
  • Περιφερειακή και διεθνής Ανάπτυξη των Αγροτικών Επιχειρήσεων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.
  • Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική, Κοστολόγηση & Λογιστική Κόστους: Διοικητική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, κτλ.).
  • Δίκαιο (Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, κτλ.).
  • Γεωργία, Συντήρηση και Ασφάλεια Τροφίμων, Διαχείριση Περιβάλλοντος, κτλ.
  • Μαθήματα Βασικών Επιστημών όπως: Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική και Χημεία.

Προγράμματα σπουδών

Μεταπτυχιακά Προγραμμάτα: 

Εργαστήρια

Πρόεδρος: 
Γρηγόριος Μπεληγιάννης, Αναπλ. Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Αθανάσιος Λάνταβος, Καθηγητής
Γραμματέας: 
Άννα Σκεπετάρη
Τηλέφωνο: 
2641074121
2641074108
2641074109
Fax: 
2641074179
Διεύθυνση: 
Γ. Σεφέρη 2
Πανεπιστήμιο Πατρών
30100 Αγρίνιο