Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών: «Αρχαίες και σύγχρονες αναγνώσεις της αρχαιότητας: κατοπτρισμοί και προσλήψεις».

Κατεύθυνση Νεοελληνικής Φιλολογίας: «Νεοελληνική φιλολογία: ιστορικές, θεωρητικές, συγκριτολογικές προσεγγίσεις».

Κατεύθυνση Γλωσσολογίας: «Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές»,

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, στα πεδία ειδίκευσης που προσφέρει (κλασικές σπουδές, νεοελληνική φιλολογία, γλωσσολογία), στην προαγωγή και προώθηση της διεπιστημονικής συζήτησης, στην ανάπτυξη και δημιουργική αξιοποίηση του ακαδημαϊκού δυναμικού του Τμήματος, στη διεύρυνση των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων για βελτιστοποίηση της επαγγελματικής απόδοσής τους, καθώς και στην ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου και συνεργασίας με άλλα Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο κοινός άξονας είναι η γλώσσα και τα κείμενα, μέσα από τη φιλολογική και τη γλωσσολογική προσέγγιση. Οι κλασικές σπουδές εστιάζουν στη μελέτη των αρχαίων κειμένων και την πρόσληψή τους τόσο στην αρχαιότητα όσο και στη σύγχρονη εποχή. Η νεοελληνική φιλολογία έχει ως πεδίο έρευνας τη νεοελληνική λογοτεχνία, τη σχέση της με άλλες λογοτεχνίες (συγκριτολογική προσέγγιση), καθώς και ζητήματα μεθοδολογίας, θεωρίας και κριτικής. Η γλωσσολογία έχει ως πεδίο έρευνας τη θεωρητική ανάλυση της γλώσσας (γραμματική, διαγλωσσικές διαφορές, γλωσσική ποικιλία, ιστορική εξέλιξη) και τις εφαρμογές της (χρήση, κοινωνιογλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία). Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους όλων των Τμημάτων με αντικείμενο τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Τύπος

Τμήματος